0
Prihlásiť sa
Nemáte ešte účet?
Registráciou získate:
  • Prehľad o stave objednávok
  • Urýchlenie budúcich nákupov
  • Možnosť získať skvelé zľavy
    Viac info
Oblecsadoroboty.sk - pracovné oblečenie a obuv
0850 221 001 (Po-Pia 8-16 hod.)
V nákupnom košíku zatiaľ nič nemáte :-(

Poďme to napraviť :-) Pozrite si naše aktuálne akcie alebo novinky.

Dopravu máte zadarmo už pri nákupe od 49,00 €

Novinky zo sveta OOPP

Aktuálne: Zákon obmedzil predaj respirátorov FFP3 a FFP2 verejnosti

11.6.2020

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spojenou so šírením koronavírusu Covid-19 podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová zákon, ktorý obmedzuje predaj respirátorov FFP2 a FFP3. Zákon 69/2020 sa stal účinným dňom 6.4.2020 s aktualizáciou 6.9.2020.

Časť zákona, ktorá sa týka obmedzenia predaja respirátorov vám prinášame v plnom znení a na záver článku uvádzame aj neskoršie aktualizácie:

Zákon 69/2020 Z.z.: Obmedzenie distribúcie osobných ochranných prostriedkov

“(1) Zakazuje sa počas krízovej situácie predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok, ktorý je určeným výrobkom podľa osobitného predpisu a ktorý patrí do skupiny osobných ochranných prostriedkov rizikovej kategórie III podľa osobitného predpisu a slúži na ochranu dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie, a pred škodlivými biologickými faktormi podľa osobitného predpisu, ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2, FFP3 (ďalej len „osobný ochranný prostriedok“), inej osobe ako

a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,
b) zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,
c) orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,
d) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,
e) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),
f) právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky,
g) zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,
h) osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,
i) osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v písmenách a) až h).

(2) Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba a priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá predá alebo prevedie osobný ochranný prostriedok v rozpore s odsekom 1.

(3) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 1000 eur do 10 000 eur za správny delikt uvedený v odseku 2.

(4) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 500 eur do 1000 eur za priestupok uvedený v odseku 2.

(5) Pokutu podľa toho zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď Slovenská obchodná inšpekcia zistila porušenie zákazu podľa odseku 1, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď bol zákaz porušený.

(6) Pri ukladaní pokút sa prihliada na závažnosť porušenia povinností a na čas trvania.

(7) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(8) Na konanie o ukladaní pokút podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok.

(9) Zoznam diagnóz, pri ktorých existujú zdravotné dôvody pre výnimku podľa odseku 1 písm. 69/2020 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 3

h), a podrobnosti o poskytovaní osobných ochranných prostriedkov osobám s takýmito diagnózami ustanoví Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. Čl.”

 

V prílohe sú špecifikované práce, pri ktorých je podľa zákona 69/2020 Z.z. nevyhnutné používanie respirátorov na ochranu života a zdravia a teda ich poskytovateľom je možné respirátory predávať:

Príloha k zákonu č. 69/2020 Z. z.: Zoznam prác, pri ktorých je používanie osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia

“Práce, pri ktorých sa používajú osobné ochranné pracovné prostriedky, pretože sa pri ich vykonávaní vyskytujú nebezpečenstvá, ktoré môžu poškodiť zdravie, sú:
1. práca s nebezpečnými látkami,
2. práca v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných zariadeniach a priestoroch
s nedýchateľným ovzduším, napríklad so škodlivinami alebo s nedostatkom kyslíka,
3. práca v blízkosti sadzobne vysokej pece,
4. práca v blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece,
5. práca v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov obsahujúcich ťažké kovy,
6. vymurúvanie pecí a lejacích panví s výskytom vysokej prašnosti,
7. práce v zariadeniach s vysokou prašnosťou,
8. likvidácia následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,
9. práca v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou,
10. práca v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média,
11. nanášanie náterových látok,
12. ťažba, úprava a zušľachťovanie nerastov s vysokou prašnosťou,
13. strojové brúsenie dreva,
14. zdravotné vyšetrenie a ošetrenie,
15. práca v archívoch.”

AKTUALIZÁCIA 9.6.2020:

Zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 125/2020 Z. z. sa mení takto:

V § 4 ods. 1 úvodnej vete sa za slovom „FFP2“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „s vydychovacím ventilom alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie“.

 

Ak vám zákon na základe vyššie uvedeného umožňuje nákup ochranných pomôcok na ochranu dychu a máte o ne záujem – neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať na: respiratory@oblecsadoroboty.sk.

Zdroj foto: www.freepik.com

Podobné články

Reflexné pásky “na muške”. Ich kvalita často nezodpovedá predpisom.
4.11.2022
Málokto z bežných užívateľov vie, aká dôležitá je kvalita reflexných pások. To, či vyhovujú predpisom a požiadavkám na fotometrické parametre kontroluje obchodná inšpekcia v tej-ktorej krajine.…
Máme skladom: revolučné samosterilizačné respirátory Respilon® VK RespiPro
13.1.2022
Renomovaný Brnenský výrobca Respilon® pred pár hodinami oznámil spustenie výroby revolučných samosterilizačných respirátorov na ochranu pred vírusmi Respilon® VK RespiPro. Ich unikátnosť spočíva v…
Originálne a certifikované produkty Od overených výrobcov.
Tisíce spokojných klientov Staráme sa o vás už od roku 2013.
Novinky a akcie do e-mailu
Buďte prví, kto sa dozvie o špeciálnych zľavách a tajných akciách.
Zostaňme v kontakte
GoPay
Buďme v kontakte