10. Osobné údaje a ich ochrana

 

10.1.     Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu pre fakturáciu a adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu a dátum narodenia.

 

10.2.     Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla a adresu pre doručenie vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), meno a priezvisko kontaktnej osoby, číslo telefónu a mailovú adresu.

 

10.3.     Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti: https://www.oblecsadoroboty.sk/moj-ucet ako aj zrušiť svoju registráciu odoslaním žiadosti o zrušenie registrácie na info@oblecsadoroboty.sk.

 

10.4.     Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

 

10.5.     V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priamehomarketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

 

10.6.     Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

10.7.     Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

 

10.8.     Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

 

10.9.     Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a)     svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,

b)    kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,

c)     účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,

d)    že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,

e)    ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamymarketing,

f)      identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,

g)     dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

h)    informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,

i)      právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

j)      informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,

k)     existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

 

10.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

 

10.11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

a)     totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,

b)    kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,

c)     účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,

d)    ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm.  f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,

e)    okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,

f)      v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,

g)     dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

h)    informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,

i)      právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

j)      informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,

k)     existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

 

10.12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 10.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 10.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

 

10.13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priamehomarketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamymmarketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priamehomarketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

 

10.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 

10.15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 10.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

 

10.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

 

10.17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, DIČ: 2021648739, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 26367/B
 • DHL Parcel Slovensko s.r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO:47927682, DIČ: 2024147400, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 100759/B
 • AKTRA s.r.o., Ľudovíta Fullu 7, 841 05 Bratislava, IČO:44184344, DIČ: 2022618477, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 52712/B
 • Riešenia s.r.o., Mestská 10, 831 03 Bratislava, IČO: 35948345, DIČ:2022041186, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 37036/B
 • Blue Kiwi s.r.o., Moyzesova 1, 811 05 Bratislava, IČO: 46 948 325, DIČ: 2023671727, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka: 86188/B
 • 3IT úspěšný eshop s.r.o., Studentská 17, 708 00 Ostrava, IČO: 28659163, DIČ: CZ28659163, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským soudem v Ostravě v oddílu C, vložka: 37515
 • STORMWARE s.r.o., Matúšova 48, 811 04 Bratislava, IČO: 36244791, DIČ: 2020186399, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislave .I, oddiel: Sro, vložka: 25716/B
 • Riešenia v pohode s.r.o., Doľany pri Častej 75, 900 88 Doľany pri Častej, IČO: 50895761, DIČ: 2120521315, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vložka: 119798/B
 • b-visions s.r.o., Ružová 1003/4, 900 31 Stupava, IČO:47198770, DIČ: 2023789801, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 89844/B
 • Seven Peaks s.r.o., Cyprichova 66, 831 53 Bratislava, IČO:47465964, DIČ:2023894422, zapísaná o Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 92964/B
 • BESTimp s.r.o., Hradská 124, 821 07 Bratislava, IČO: 46013571, DIČ: 2023206053, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka: 70514/B
 • Kristína Neradovičová, Záhumenská 1625/48A, 900 31 Stupava, IČO: 41101511
 • Peter Vasilenko, Poľná 770/6, 068 01 Medzilaborce, IČO: 45945608
 • Matej Záthurecký – MAT KON, Železničná 893/3, 900 31 Stupava, IČO: 43198325