Praktické rady BOZP a OPP

Zopár najčastejšíh otázok a praktické rady na tému ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci.

Čo je to pracovný úraz?

Akékoľvek poškodenie zdravia alebo smrť spôsobené zamestnancovi nezávisle od vlastnej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s tým, pričom za pracovný úraz sa nepovažuje úraz, ktorý sa stal zamestnancovi na ceste do práce a z práce.

Čo robiť, ak sa stane pracovný úraz?

Dopraviť zraneného do zdravotníckeho zariadenia alebo privolať Rýchlu lekársku pomoc. Spísať  záznam o úraze /evidencia, registrácia/. V prípade ťažkej ujmy, smrti, hromadného pracovného úrazu nahlásiť na príslušný Inšpektorát práce. Ak je podozrenie, že v súvislosti so vznikom pracovného úrazu bol spáchaný trestný čin – nahlásiť Polícii SR na tel. čísle 112 alebo 158/ miesto úrazu zabezpečiť pred vstupom osôb alebo vytvoriť fotodokumentáciu/. Informovať technika BOZP a nadriadeného /nadriadený informuje vedenie spoločnosti/.

Čo robiť, ak nastane požiar?

Každý je povinný pokúsiť sa požiar uhasiť, ak to nie je možné, požiar treba nahlásiť na Ohlasovňu požiarov alebo priamo Hasičskému a záchrannému zboru na tel. čísle 112 alebo 150. V prípade ohrozenia osôb požiarom vyhlásiť evakuáciu. Postup určujú Požiarne poplachové smernice a Evakuačný plán.

Kde sa najčastejšie vyskytujú pracovné úrazy?

Štatistiky uvádzajú, že najčastejšie a najťažšie úrazy sa stávajú v stavebníctve a doprave. Najviac úrazov sa stáva v administratíve.

Kde sa najčastejšie vyskytujú požiare?

Štatistiky uvádzajú, že najviac požiarov vzniká v domácnostiach. Najčastejšou príčinou vzniku požiaru je skrat v elektroinštalácii, neodpojené spotrebiče od elektrickej energie, vykurovacie telesá a zariadenia na odvod splodín a spalín /komíny/ v havarijnom stave , neudržiavané najčastejšie bez odbornej údržby a časté požiare vznikajú od nedopalkov cigariet.

Dôležité telefónne čísla.

112 Jednotné európske číslo tiesňového volania.
150 Hasičský a záchranný zbor.
155 Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby.
158 Polícia.