Svetový deň BOZP: Zdravie a bezpečnosť pri používaní chemických látok

Medzinárodná organizácia práce 28. apríla oslavuje Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia. Cieľom kampane je zamerať pozornosť na rozvíjajúce sa trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a upozorniť na závažnosť pracovných úrazov, chorôb a úmrtí po celom svete. Po celom svete vnútroštátne orgány, organizácie, zamestnávatelia, lekári organizujú rôzne propagačné činnosti na oslavu tohto dňa.

Témou tohtoročného Svetového dňa je „zdravie a bezpečnosť pri používaní chemických látok“.

Nebezpečná chemická látka je kvapalina, plyn alebo tuhá látka, ktorá predstavuje akékoľvek riziko pre naše zdravie. Na celom svete prichádzajú zamestnanci pri práci do styku s chemickými látkami a biologickými činiteľmi, ktoré im môžu poškodiť zdravie. Zamestnávatelia sú povinní  chrániť svojich zamestnancov pred nebezpečnými látkami na pracovisku a rovnako sú povinní oboznámiť svojich zamestnancov s rizikami, ktoré predstavujú nebezpečné látky a práca v nebezpečnom prostredí. Mali by vykonávať hodnotenia rizík a konať podľa nich. Nebezpečné látky sú registrované na trhu a preto sú jednoducho identifikovateľné.

V prípade, že riziká používania nebezpečných chemických látok nie sú vhodne riadené, môžu rôznymi spôsobmi poškodiť zdravie zamestnancov. Prvé prejavy začínajú  miernym podráždením očí a kože, ale môžu sa ďalej rozvinúť až po astmu, reprodukčné problémy, vrodené chyby alebo rakovinu. Najčastejšie tieto choroby vznikajú dlhodobým hromadením látok v tele. Používaním správnych ochranných pracovných pomôcok pritom znížime riziko poškodenia zdravia pri práci na minimum.

Ochranu pred chemickými látkami rozdeľujeme do niekoľkých kategórií:

  •           Ochrana hlavy
  •           Ochrana rúk
  •           Ochrana tela
  •           Ochrana nôh

bezpecnostny_pracovnikPred nebezpečenstvom  poškodenia zdravia chemickými látkami uvádzame niekoľko všeobecných rád ako si ochrániť zdravie:

Pred začiatkom prác sa dôkladne oboznámime s fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami (vrátane toxicity) používaných látok. Tuhé chemikálie a látky ako je napríklad tuhý CO2 neberieme nikdy do rúk, ale pre ich naberanie používame k tomu určené nádoby, resp. použijeme ochranné pracovné rukavice. Pri práci so žieravinami si chránime ruky gumovými pracovnými rukavicami.

S jedovatými plynmi a kvapalinami pracujeme v miestnosti s odvetrávaním a vždy používame ochrannú dýchaciu masku, alebo respirátor.

Pri práci s prudkými jedmi, sa vždy pred začatím práce oboznámime s protijedmi. Pri pipetovaní agresívnych a jedovatých kvapalín používame výhradne bezpečnostné pipety a nasávame pomocou balónika alebo injekčnou striekačkou.

Takto by sme mohli špecifikovať bezpečnosť pri práci pri každom pracovnom povolaní.  Na pracoviskách vás najlepšie o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci zaškolia poverený bezpečnostný technici alebo zodpovedný pracovníci, ktorý majú tie najsprávnejšie informácie o používaných materiáloch, chemikáliách na pracoviskách. Hlavnou úlohou pri práci s chemikáliami je zabezpečenie ochrany tela správnymi ochranným pracovnými prostriedkami. Myslite na to, že chránite hlavne svoje zdravie a to si človek za žiadne peniaze kúpiť nemôže.