Články

Aktuálne: Zákon obmedzil predaj respirátorov FFP3 a FFP2 verejnosti

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spojenou so šírením koronavírusu Covid-19 podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová zákon, ktorý obmedzuje predaj respirátorov FFP2 a FFP3. Zákon 69/2020 sa stal účinným dňom 6.4.2020.

Celý článok

Reflexné odevy_oblecsadoroboty

Reflexné odevy: všetko, čo o nich potrebujete vedieť

Reflexné odevy oblečsadoroboty

Takmer každý z nás sa vo svojom živote stretol s potrebou nosenia reflexných odevov, či už ako účastník cestnej premávky, prípadne v pracovnom prostredí ako zamestnanec, či zamestnávateľ. Ako sa dostatočne chrániť, zorientovať v širokej ponuke reflexných pracovných odevov, ale aj pár mýtov a zaujímavostí zo sveta reflexných odevov sa dozviete v tomto článku.

Celý článok

Návrh novely bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach platný od 1.3.2014

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnilo návrh novely vyhlášky č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Celý článok

Kedy mám nárok na pracovné oblečenie?

Ako je to s pracovným oblečením? Je povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť pracovné odevy zamestnancom? Ak áno, ako si má zamestnanec uplatniť tento nárok?

Celý článok

Zbierka zákonov č. 387/2006

387/2006 Z.z.

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky

z 24. mája 2006

o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

 Vláda  Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa  ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:

 § 1

Základné ustanovenie

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

(2)  Bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci je označenie, ktoré sa vzťahuje na  konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu a poskytuje pokyny alebo informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa potreby prostredníctvom značky, farby, svetelného označenia alebo akustického signálu, slovnej komunikácie alebo ručných signálov.

(3)  Bezpečnostné  a  zdravotné  označenie  pri  práci  sa  musí  použiť  na  vyjadrenie  pokynov  alebo  informácií ustanovených týmto nariadením vlády.

(4) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na

a) označenie nebezpečných látok a prípravkov, výrobkov a zariadení uvádzaných na trh, ak osobitný predpis neustanovuje inak, b) označenie používané na riadenie cestnej premávky, dopravy na dráhe, vnútrozemskej plavby, námornej plavby a leteckej dopravy.

Kompletné znenie zákona Zbierky zákonov č. 387/2006 si môžete stiahnuť tu:

Zbierka zákonov č. 387-2006